Aviso Legal 

 

Titularidade do portal

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (en diante, "ABANCA"), con domicilio social en Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2, 15300, e Código de Identificación Fiscal A-70302039, é unha entidade de crédito suxeita á supervisión do Banco de España e inscrita no Rexistro de Bancos e Banqueiros do Banco de España co número de codificación 2080, á que corresponde a titularidad do portal http://coleccion.abanca.com (en diante, o "PORTAL"), que pon a disposición dos usuarios de internet información sobre a Colección de arte desta institución financeira.

ABANCA está inscrito no Rexistro Mercantil de A Coruña, ao tomo 3426 da Sección Xeral, folio 1, folla C-47.803, inscripción 1ª.

Aceptación das condicións de utilización do portal

As presentes condicións xerais de utilización do PORTAL teñen por finalidade a regulación e información aos usuarios do PORTAL dos servizos que presta ABANCA, e a propia regulación do uso do PORTAL.

A navegación e/ou a utilización dos servizos do PORTAL supoñen a aceptación como USUARIO, e sen reservas de ningún tipo, de todas as condicións xerais de utilización do mesmo, así como das condicións xerais de contratación e de cualesquiera outras condicións que poidan establecerse en relación coa prestación a través do PORTAL dos servizos ofrecidos por ABANCA.

Condicións xerais de utilización do portal

1. Política de Privacidade

a) Protección de Datos de Carácter Persoal

De conformidad co establecido na Lei Orgánica nº 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal, ABANCA informa ao USUARIO de que:

(i) Os datos de carácter persoal serán incorporados aos ficheros de ABANCA para que este poida efectuar o tratamento, automatizado ou non, de tales datos, así como dos que poidan xerarse por causa da correspondente relación que, no seu caso, o USUARIO concierte con ABANCA.

(ii) As finalidades a que ABANCA destinará os datos referidos serán as indicadas no aviso sobre réxime do tratamento dos datos de carácter persoal e da dirección de correo electrónico situado no correspondente formulario. Entre tales finalidades pode comprenderse a de enviar ao USUARIO, ata por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente, informacións publicitarias ou promocionales, de carácter xeral ou adaptadas ao seu perfil comercial, sobre os produtos e/ou servizos ofrecidos e/ou comercializados por ABANCA e/ou polas empresas e entidades integrantes do Grupo Económico (segundo a definición de "grupo" contida no artigo 42º.1 do Código de Comercio) de ABANCA, cuxas respectivas actividades comprenden as de tipo financeiro, nas súas diversas modalidades, social, asegurador, inmobiliario, informático, promoción e venda de bens e artigos de consumo, marketing, axencia de viaxes, lecer e cultura, e servizos de consultoría e asesoramiento.

(iii) Nos citados avisos sobre réxime do tratamento dos datos de carácter persoal e da dirección de correo electrónico o USUARIO será adecuadamente informado respecto do carácter obligatorio ou facultativo da resposta ás cuestións que lle sexan suscitadas nos formularios respectivos, e das consecuencias da negativa a facilitar os datos que se lle soliciten.

(iv) O USUARIO poderá ejercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento, de conformidad co establecido na lexislación vigente, dirixíndose por escrito ao Servizo de Atención ao Cliente de ABANCA, entidade responsable dos ficheros, na seguinte dirección: c/ Rúa Nueva, nº 30, C.P. 15003 - A Coruña.

(v) Mediante o envío de calquera dos formularios que figuren no PORTAL, o USUARIO presta o seu inequívoco consentimento ao réxime do tratamento dos datos de carácter persoal e da dirección de correo electrónico que se describa no aviso sobre devandito réxime habilitado no formulario correspondente.

(vi) No caso de que entre as finalidades a que ABANCA destine os datos atópese a de tratar os mesmos cos fins publicitarios ou promocionales indicados no epígrafe (ii), no momento mesmo de reencher o correspondente formulario o USUARIO poderá opoñerse á recepción de informacións publicitarias ou promocionales pinchando na casilla para ese efecto habilitada naquel. Así mesmo, si o USUARIO desexase revogar en calquera momento futuro o consentimento prestado para a recepción de informacións publicitarias ou promocionales por correo electrónico ou outros medios de comunicación electrónica equivalentes, será suficiente para ese efecto con que o notifique a ABANCA mediante o envío dunha mensaxe á dirección de correo electrónico que se indica a continuación: bajas@abanca.com.

(vii) ABANCA tratará de forma confidencial os datos de carácter persoal que o USUARIO proporciónelle, axustándose ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e nas normas que a desenvolvan ou complementen, e con aplicación das medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade de devanditos datos e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizados.

ABANCA informa ao USUARIO de que Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está no 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"), préstalle un servizo analítico. Google Analytics utiliza "cookies", que son arquivos de texto situados no ordenador do USUARIO, para axudar ao PORTAL a analizar o uso que fai o USUARIO do mesmo. A información que xera a cookie achega do uso polo USUARIO do PORTAL (incluíndo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por conta de ABANCA co propósito de seguir a pista do uso do PORTAL polo USUARIO, recompilando informes da actividade do PORTAL e prestando outros servizos relacionados coa actividade do PORTAL e o uso de Internet. Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando devanditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a dirección IP do USUARIO con ningún outro dato do que dispoña Google. Pode o USUARIO rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada da súa navegador, con todo, debe o USUARIO saber que si o fai pode ser que non poida usar a plena funcionalidad do PORTAL. Ao utilizar o PORTAL o USUARIO consente o tratamento de información achega do propio USUARIO por Google na forma e para os fins indicados.

Ao utilizar o PORTAL o USUARIO consente o tratamento dos seus datos de carácter persoal na forma e para os fins descritos no presente apartado a).

b) Cookies

Sen prexuízo do establecido na precedente sección "Protección de Datos de Carácter Persoal", ABANCA informa de que pode utilizar cookies cando o USUARIO navega polo PORTAL. Ditas cookies, activadas polo servidor cuxo nome de dominio é http://coleccion.abanca.com son pequenos ficheros de datos que se almacenan no ordenador do USUARIO e que permiten aos nosos sistemas obter información relativa ás preferencias do USUARIO no seu navegación polo PORTAL, todo iso con fins estatísticos e de mellora do servizo e adaptación deste ás preferencias do USUARIO. Ditas cookies teñen un período de validez limitado. En calquera caso, a aceptación das cookies polo USUARIO non é imprescindible para visitar e operar no PORTAL, polo que o USUARIO pode opoñerse á utilización das cookies configurando a súa navegador para ese efecto.

Conforme ao disposto na precedente Sección "Protección de Datos de Carácter Persoal", infórmase ao USUARIO de que Google, Inc., unha compañía de Delaware cuxa oficina principal está no 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"), presta a ABANCA un servizo analítico. Google Analytics utiliza "cookies", que son arquivos de texto situados no ordenador do USUARIO, para axudar ao PORTAL a analizar o uso que fai o USUARIO do mesmo. A información que xera a cookie achega do uso polo USUARIO do PORTAL (incluíndo a súa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por conta de ABANCA co propósito de seguir a pista do uso do PORTAL polo USUARIO, recompilando informes da actividade do PORTAL e prestando outros servizos relacionados coa actividade do PORTAL e o uso de Internet. Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando devanditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a dirección IP do USUARIO con ningún outro dato do que dispoña Google. Pode o USUARIO rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies mediante a selección da configuración apropiada da súa navegador, con todo, debe o USUARIO saber que si o fai pode ser que non poida usar a plena funcionalidad do PORTAL. Ao utilizar o PORTAL o USUARIO consente o tratamento de información achega do propio USUARIO por Google na forma e para os fins indicados.

2. Propiedade Industrial e Intelectual. Política de hiperenlaces

Todos os contidos incluídos no PORTAL e, en particular, as marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconos, software e cualesquiera outros signos ou elementos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial están protexidos polos dereitos de propiedade industrial e intelectual de ABANCA ou de terceiros titulares dos mesmos que autorizaron a súa inclusión no PORTAL. Queda, polo tanto, expresamente prohibida calquera utilización e/ou reprodución de tales marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconos, software e demais signos ou elementos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial, sen o consentimento expreso e por escrito de ABANCA.

ABANCA non será responsable da infracción dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial correspondentes a terceiros que puidese derivarse da inclusión no PORTAL de marcas, nomes comerciais, deseños industriais, deseños, textos, fotografías, gráficos, logotipos, iconos, software e cualesquiera outros signos ou elementos susceptibles de utilización industrial e/ou comercial pertencentes a terceiros que declaren ser titulares dos mesmos e autorizado a súa inclusión no PORTAL.

En ningún caso entenderase que o acceso ao PORTAL e a navegación a través do mesmo do USUARIO comportan renuncia, transmisión, ou cesión total ou parcial dos antes citados dereitos por parte de ABANCA ou dos titulares correspondentes, nin a concesión de dereito, expectativa de dereito, ou autorización algunha para alterar, transformar, explotar, reproducir, distribuír ou comunicar públicamente os contidos incluídos no PORTAL, cuxa alteración, transformación, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública requirirá, en todo caso, da previa e expresa autorización por escrito de ABANCA ou dos titulares correspondentes.

ABANCA non será responsable do contido das páxinas web de destino que se establezan mediante vínculos no PORTAL, nin tampouco das infracciones de dereitos de terceiros nas que ditas páxinas puidesen incurrir.

3. Responsabilidade de ABANCA

O USUARIO recoñece e acepta que a utilización do PORTAL e dos seus servizos realízase baixo a súa enteira e exclusiva responsabilidade.

No entanto, ABANCA adoptará en todo momento as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e tendo en conta do estado da tecnoloxía, para garantir o adecuado funcionamento do PORTAL e evitar a existencia e transmisión de virus e outros compoñentes que puidesen prexudicar ao USUARIO.

4. Obrigas do USUARIO

O USUARIO obrígase a utilizar os contidos do PORTAL de forma diligente, correcta e lícita, e, en consecuencia, comprométese a absterse, en todo caso, de:

(i) Utilizar os contidos do PORTAL con fins ou con efectos contrarios á lei, á moral e aos bos costumes generalmente aceptadas ou á orde pública.

(ii) Reproducir, copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos incluídos no PORTAL, a menos que se conte coa correspondente autorización expresa e por escrito do seu titular.

(iii) Utilizar os contidos do PORTAL para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidos a unha pluralidade de persoas calquera que sexa a súa finalidade, así como comercializar ou divulgar de calquera modo dita información.

Lexislación aplicable

En todo caso, serán de aplicación ás relacións establecidas entre o USUARIO e ABANCA as normas do Ordenamiento Xurídico Español.

ABANCA informa ao USUARIO de que ABANCA baséase na lexislación do Estado español para establecer relacións co consumidor, antes da celebración dos contratos.

Para os casos nos que a normativa permita ás partes a posibilidade de someterse voluntariamente a un fuero, ABANCA e o USUARIO, con renuncia expresa a calquera outro fuero que puidese corresponderlles, sométense ao dos Xulgados e Tribunais da cidade de A Coruña para a resolución de calquera litixio ou controversia que puidese xerarse con motivo das relacións establecidas entre o USUARIO e ABANCA.

Medios técnicos

Todos os medios técnicos que sexan necesarios para acceder ao PORTAL e á prestación dos servizos que poidan ser ofertados a través do mesmo por ABANCA serán por conta exclusiva do USUARIO, así como tamén outros impostos ou gastos de outro tipo aos que a prestación de tales servizos dera lugar.